NEDERLANDS DACHAU COMITÉ - INKOMSTEN EN UITGAVEN 2020

BALANS 2020

Rabo Rekeningen

Saldo 1-1-2020

Resultaat

Saldo 31-12-2020

Totaal liquide middelen:

22.873,05

1.114,35

23.987,40

Staat van BATEN & LASTEN 2020

Categorie

Baten

Lasten

Schenkingen

550,00

 

Verkoop/Inkoop-boeken

0,00

178,70

Kosten schoolbezoek Merkelbach school aan Verzetsmuseum)

 

126,00

Herdenkingen/bloemen

 

662,95

Dachaureis

   

Bijdrage/terugbetaling Deelnemers

14.509,00

15.179,00

Reiskosten retour/betaald

111,50

111,50

Consumables/aankopen reis (inkt/label/wijn)

 

175,97

Dachaulezing

   

Project subsidies DachauLezing

3.600,00

 

Uitnodiging & drukwerk)

 

679,37

Contact spreker/medewerkers

 

212,25

     

Contributies COVVS en CID

 

177,00

Bankkosten (…004 en ….372)

1,98

155,39

Saldi

18.772,48

17.658,13

     

Resultaat

 

1,114,35

Buiten de gebruikelijke uitgaven van het NDC vermeldt de jaarafrekening twee projecten die beiden als gevolg van de Corona pandemie geen doorgang konden vinden. De Dachaureis is geannuleerd en wij betaalden de deelnemers hun betalingen terug. Ook de NS restitueerde de gemaakte kosten. Met uitzondering van kantoorkosten en andere kleine inkoop, waren er geen kosten.

De Dachaulezing 2020 werd naar 2021 uitgesteld. De reeds ontvangen projectsubsidie van het vfonds, hebben wij, in overleg met het vfonds, op onze rekening gehouden en zal verantwoord moeten worden nadat de lezing heeft plaatsgevonden.

Onze staat van Baten en Lasten vertoont een positief saldo van € 1.114,35, maar dat wordt veroorzaakt doordat de bijdrage van het vfonds grotendeels nog op onze rekening staat.

Op onze uitnodiging heeft de Merkelbachschool het Verzetsmuseum in Amsterdam bezocht. Het NDC heeft de kosten daarvan betaald.

Er zijn kransen of bloemen gelegd:

  • Bij de Auschwitz herdenking, 26 januari;

  • Bij de Mauthausen herdenking 25 februari;

  • Dachau monument, 29 april;

  • Sachsenhausen herdenking in Vught, 4 september;

  • Krans Internationale herdenking 3 mei

  • Verder schonken wij bloemen bij verjaardagen en overlijden van Oud Dachauers

Door de Corona pandemie konden in het verslagjaar géén reizen voor scholieren naar Dachau worden georganiseerd. Ook het CID heeft voorlopig alle financiering van dergelijke reizen gestopt. Wij hopen op betere tijden.

De penningmeester, S. Holtz-Arendse