Nederlands Dachau Comité

wat, wie en waarom,

statuut en bestuur.

Stichting Nederlands Dachau Comité

1. Naam.

Stichting Nederlands Dachau Comité.
RSIN nummer 8161.61.343.
De stichting is opgericht 5 februari 1965.


2. Doelstelling.


De stichting heeft ten doel om hen, die in of ten gevolge van het verblijf in het
concentratiekamp Dachau, het leven lieten, blijvend te eren. Dit moet een waarschuwing zijn
tegen het nationaal-socialisme, fascisme, concentratiekampen en dictatuur. Hierin worden de
doelstelllingen van het Internationale Dachau Comité(C.I.D) gevolgd.
In dit kader vallen ook de herdenkingsreizen.


3. Beleidsplan.


Het oprichten en in standhouden van monumenten, het oprichten en onderhouden van musea,
alsmede het intact houden en beheren van het voormalige concentratiekamp Dachau, inclusief
de afgeleide werkkampen. Ook hier worden de visies van het CID gevolgd.


4. Geldmiddelen.


De geldmiddelen bestaan uit a. het stichtingskapitaal b. subsidies, schenkingen en legaten
c. vrijwillige bijdragen d. andere wettige baten.
Rekening en verantwoording worden door de penningmeester opgemaakt en in een financieel
jaarverslag vastgelegd.
Een activiteiten jaarverslag wordt door secretaris opgesteld.
De bestuursleden worden niet beloond. Een onkostenvergoeding vormt de enige financiële
tegemoetkoming.